Spring til indhold

Lokalplan 275 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2020 vedtaget Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner for Holteområdet.

Forslag til Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner for Holteområdet har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. september 2020 til og med 17. november 2020.

Den vedtagne lokalplan kan ses via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_9711660_1610290048260.pdf 

samt på 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter en stor del af bysamfundene i Holteområdet, der er udlagt som åben lav boligområder. Området er omfattet af to byplanvedtægter fra 1966-67 samt af 9 lokalplaner fra perioden 1985 og frem. Det gælder byplanvedtægterne nr. 11 og 21 og lokalplanerne 39, 44, 44.1, 45, 55, 62, 121, 132 og 223.

Lokalplanens formål

Lokalplanen er et tillæg til en række lokalplaner i Holteområdet og har til formål at fastlægge supplerende bestemmelser for udstykning og for matrikulære forhold i de områder, der i lokalplanerne er udlagt til åben lav boligbebyggelse. Lokalplanens formål er at sikre, at grunde gennem matrikulære ændringer i området får en hensigtsmæssig form i forhold til adgangsvej, ny bebyggelse og den eksisterende matrikelstruktur. Endvidere er det et formål med planen, at bevare områdets nuværende åbne og grønne karakter.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget med en uddybet redegørelse for forholdet til de grønne kiler i Fingerplan 2019.

Klagevejledning efter planloven