Spring til indhold

Lokalplan 274 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej samt Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan 274 og Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i høring fra den 19. december 2019 til og med den 2. marts 2020.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link https://dokument.plandata.dk/20_9701251_1588327351443.pdf .

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#03c02665-3ed5-4b5e-b676-27b3dac5c51f&punktid=f64ce037-966d-4010-9032-4907afc8e89d

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker et område ved Bistrupvej og Plantagevej, matr. nr. 1u og 1da begge Bistrup By, Bistrup.

Lokalplanen muliggør at der kan opføres op til 22 boliger på ejendommen. Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, samt at sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de bevaringsværdige bygninger.

Eksisterende bevaringsværdige bygninger kan anvendes til enten etageboliger eller tæt lav boliger. Ny bebyggelse skal anvendes til tæt lav boliger. 

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillægget muliggør, at der kan etableres etageboliger. Yderligere ændres den mindste grundstørrelse til 400 m2 ved udstykning til tæt lav boliger. Matr. nr. 1da, Bistrup By, Bistrup overføres fra rammeområde Bs.B9 til Bs.B7, således at hele lokalplanens område er beliggende i samme rammeområde.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til forslagene, hvilket har givet anledning til ændringer i lokalplanen. Ændringerne omhandler blandt andet, hvor stor en andel af grundens areal, der skal indgå i fællesarealerne, § 4.2 med tilhørende note. Tilføjet til § 5.2 er, at vejen skal være adgangsvej for matr.nr. 1bl og 1aq, begge Bistrup By, Bistrup samt tilføjet note om, at vejen ikke afkaster byggelinjer. Til § 8.10 er tilføjet, at eksisterende overkørsel mod Plantagevej er undtaget terrænregulering. Yderligere er tre paragraffer korrigeret, da de tidligere har refereret til forkerte paragraffer i lokalplanen.

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven