Spring til indhold

Lokalplan 272 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Tillæg 11 til Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan, kommuneplantillægget og miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2020 til og med 29. december 2020.

Den vedtagne Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 kan ses på 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk 

og via følgende link

https://dokument.plandata.dk/20_9953614_1614857713648.pdf

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar er blevet behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener eller via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=c6bc53fb-d0a0-45ed-bcaf-8c4b39873878&punktid=98cec617-7d0f-4fbd-bb4f-e9ac388c4b12

Planens formål og indhold

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Bistruphave 1-3, matr.nr. 2e Bistrup By, Bistrup.

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at ejendommen kan anvendes til boligformål samt at der på ejendommen kan opføres ny bebyggelse.

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser således at det sikres, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.

Endvidere er det lokalplanens formål, at udpege og fastlægge bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

Tillæg 11 til Kommuneplan 2017

Med Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 ændres rammeområdets anvendelsen fra erhverv til boligformål i form af tæt lav boliger eller etageboliger.  Rammen ændre samtidig navn fra BS.E4 til Bs.B13. 

Miljøvurdering

Planforslagene er miljøvurderet i forhold til trafikstøj fra trafikken på Bistrupvej. Med henvisning til de afbødende foranstaltninger indarbejdet i lokalplanforslaget og forslaget vurderes derfor ikke at medføre væsentlige konsekvenser for miljøet. Se miljørapporten og sammenfattede redegørelse via følgende link:

lokalplan 272 miljørapport

lokalplan 272 sammenfattende redegørelse

Endelig vedtagelse

På basis af høringssvar til forslagene, er lokalplanen vedtaget med følgende ændring:

§ 6.4 ændres til 7 m og der tilføjes, at byggeriet ikke må overstige topkoten på det eksisterende byggeri.

 

Klagevejledning efter planloven