Spring til indhold

Lokalplan 267 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan 267 og Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i høring fra den 7. december 2019 til og med den 6. januar 2020.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link

https://dokument.plandata.dk/20_9684338_1588763762254.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#03c02665-3ed5-4b5e-b676-27b3dac5c51f&punktid=6b50801d-7ab3-403c-95fd-f9a89ec38eb9

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker et område ved Stationsvej og Rolighedsvej og følgende matr. nr. samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: matr. nr.: 132c, 132e, 132n, 132q, del af 132h, 137, 140, og 7000ac alle Birkerød By, Birkerød.

Det er lokalplanens formål, at skabe planmæssigt grundlag for en fortætning af området og fastlægge bebyggelsesregulerende bestem-melser således, at udbygningen og konvertering af eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i respekt for områdets karakter. Endvidere er det lokalplanens formål, at udpege og fastlægge bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017

For at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der i forbindelse med lokalplanen vedtaget Tillæg 10 til Kommuneplan 2017. Tillægget ændrer afgrænsningen mellem rammeområde Bi.BE8 og rammeområde Bi.B12 således, at vejarealet vest for matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød indgår i rammeområde Bi.BE8. Endvidere ændres bebyggelsesprocenten til, at gælde for den enkelte ejendom og ikke for området som helhed. Derudover gives mulighed for, at de bevarings-værdige bygninger kan anvendes til en åben lav bolig (enfamiliehus).

Endelig vedtagelse

I høringsperioden er der indkommet høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til forslagene, hvilket har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Ændringerne omhandler følgende:

  • Af trafiksikkerhedsmæssigt hensyn er det på kortbilag 2 viste vejudlæg til matr nr. 132i Birkerød By, Birkerød ændret således, at det principielle vejudlæg placeres mindst 12 m fra det østlige skel og har en bredde på mindst 4 m.
  • For at præcisere at de to mulige overkørsler til Jakob Knudsens Vej kan placeres i forhold til et kommende byggeri tilføjes til § 1.5 ”I princippet som vist på kortbilag 2”.
  • For at tydeliggøre at afstandskravet i § 6.7 ikke gælder skel mellem tæt lav bebyggelse (rækkehuse) suppleres § 6.7 med ”Gælder dog ikke skel mellem tæt lav boliger”.
  • Det har det vist sig, at naboejendommen Tornevangsvej 2 (matr.nr. 132o Birkerød by; Birkerød) har benyttet et areal i lokalplanens nordvestlige hjørne til adgangsareal, og der er truffet aftale om, at dette areal overgår til matr nr. 132o Birkerød by; Birkerød. Lokalplanens afgrænsning på kortbilag 1 og 2 og kommuneplanens rammeområde tilpasses den kommende matrikulære afgrænsning.
  • §2.1 der ved en fejl fastlægger, at området er inddelt i delområder, ændres § 2.1 til ”Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1”.
  • §7.4 er præciseret og ændret til:

    For ny bebyggelse gælder, at mindst 50 procent af facadens areal skal opføres i teglsten12 i naturfarver som gule eller røde teglsten. Facaden kan fremstå som blank murværk eller med hvidpudsede tegl, filset eller sækkeskuret murværk.”

  • Kortbilag 1 og 2 er konsekvensrettet, idet en del af bygningen på matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød i høringsperioden er nedrevet og bagbygningen fremstår nu stiplet.

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven