Lokalplan 266 med Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2019 vedtaget Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej med Tillæg 7 til Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan 266 og Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2019 har været fremlagt i høring fra den 4. juli 2019 til og med den 29. august 2019.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9641683_1572604225985.pdf

Det er endvidere muligt at få hjælp på kommunens biblioteker og på rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#b5db8271-dfb1-47a2-a6d6-1bd9e7d92d89&punktid=7534f056-9a5f-4e8c-a153-f64619e35061

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker et område mellem Frejasvej, Dambakken og parken omkring Langedam.

Det er lokalplanen formål af fastlægge anvendelsen af området til boligformål. Planen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse i området indpasses i forhold til eksisterende byggeri og parken ved Langedam.

Endelig vedtagelse

Der er indkommet i alt 6 høringssvar. De vedrører primært højden af bebyggelsen og ønske om lempelse af kravene til etablering af vendeplads og friarealer til etageboliger. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen.

Efter anbefaling fra forvaltningen er lokalplanen vedtaget med følgende præciseringer:

Med § 13 aflyses følgende servitutter:

02.12.1910 – 9171132 - 14 Servitutten aflyses i sin helhed.
07.06.1918 - 917133 - 14 Servituttens vilkår med servitutbestemmelser punkt 4 aflyses.

I § 6.2 præciseres det, at bebyggelsesprocenten for Birkerød Kollegium må ikke overstige 75.

 

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven