Lokalplan 265 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2019 Lokalplan 265 for et område ved Borgmester Schneiders Vej samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanen samt kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 29. marts 2019 til og med 24. maj 2019.

Den vedtagne Lokalplan 265 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller via følgende link.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar er blevet behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordner eller via følgende link.

Planens formål og indhold
Lokalplanen skal muliggøre opførelse af op til 72 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Yderligere er det et formål at skabe rammer for byggeriets udformning og tilpasning til området, samt at fastlægge bestemmelser for beplantning og udearealer.

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 4lh samt del af matr. nr. 4ro begge Øverød By, Søllerød.

Tillæg 6 til Kommuneplan 2017
Med Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 muliggøres det, at der i rammeområde Ho.D6 kan bygges i to etager.

Endelig vedtagelse

I høringsperioden er der indkommet 13 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til forslagene, hvilket har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Ændringerne omhandler blandt andet fortovsbredde (§ 5.2), belægning på sti (§ 5.5), sekundær bebyggelse (§ 6.10, § 6.13 og § 6.14), præcisering vedr. facadematerialer (§ 7) samt udvidelse af beplantningsbælte mod nabo (§ 8.5), hegn mod nabo matrikler (§ 8.11) samt ny § 8.18 om beplantet areal mod nabo. Yderligere er der i den politiske behandling af sagen besluttet, at opførsel af antennemaster udgår, således at det ikke længere er mulig at opføre master inden for lokalplanområdet (§ 3.2, § 6.9 og § 7.11).  

Klagevejledning efter planloven