Lokalplan 263 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. marts 2019 Lokalplan 263 for Eskemosepark samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2017.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2018 til og med den 14. februar 2019.

 

I høringsperioden er der indkommet fire høringssvar. To af disse har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

 • I afsnittet om naturbeskyttelsesloven på side 18 i lokalplanens redegørelse indsættes:
  ”Lokalplanen berører ikke Natura 2000-områder, natur- og vildtreservater eller beskyttede naturtyper. Ved eventuel fældning af træer på matr. nr. 1it Ravnsnæs By, Birkerød, vil habitatdirektivet og jagt- og vildtforvaltningsloven blive overholdt, se afsnittet om dette.”.
 • Lokalplanens § 6.3 suppleres med følgende:
  ”Dog kan der på stikvejen matr. nr. 1l Ravnsnæs By, Birkerød, opføres en overdækning for de midterste 10 parkeringspladser, jf. § 7.3.”
 • Lokalplanens § 7.3 suppleres med følgende:
  ”Overdækning af de midterste 10 parkeringspladser på matr. nr. 1l Ravnsnæs By, Birkerød, skal opføres i en åben trækonstruktion malet matsort og med symmetrisk sadeltag med 22 graders hældning og røde vingetegl.”
 • Lokalplanens § 9.5 suppleres med, at tegl til facader ved ombygning af institutionsbygning på matr. nr. 1it Ravnsnæs By, Birkerød, skal være gule tegl som blank mur i håndstrøgen kvalitet og udtryk.
 • Lokalplanens § 6.2 suppleres med en præcisering af anvendelsen af et eventuelt fælleslokale på matr. nr. 1it Ravnsnæs By, Birkerød:
  ... fælleslokaler ”til brug for boligernes beboere og eventuelt andre beboere inden for lokalplanens område.”

 

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen kan ses på www.rudersdal.dk under dagsordener eller via dette link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#082503a7-8099-465c-93e6-46c02ff0f347&punktid=8eaaef4c-32a3-4c8d-8930-da45f47a1d5c

 

Lokalplan 263 for Eskemosepark, som den er vedtaget af Kommunalbestyrelsen kan ses via dette link: https://dokument.plandata.dk/20_9563142_1554713050948.pdf

 

 

Planens formål og indhold

Formålet med Lokalplan 263 for Eskemosepark er,

at    udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

at    bevare bebyggelsens eksisterende miljømæssige, arkitektoniske og landskabelige værdier. herunder at bevare samspillet mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, og

at    muliggøre indretning af et mindre antal nye boliger med fællesfaciliteter i tidligere institutionsbygning.

 

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

Formålet med Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er at muliggøre en ombygning af den tidligere institutionsbygning til tæt lav boliger.

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven