Lokalplan 262 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2018 Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård samt Tillæg 5 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanen samt kommuneplantillægget var fremlagt til offentlig høring i perioden d. 30. oktober til og med d. 6. november 2018.

I høringsperioden er der indkommet to høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget. Af disse har det ene høringssvar givet anledning til ændring af lokalplanforslaget:

Erhvervsstyrelsen har i høringssvar bemærket, at lokalplanens delområde A er placeret i grøn kile. Erhvervsstyrelsen har bedt om, at dette tydeliggøres i lokalplanens bestemmelse § 6.1 for at undgå evt. misforståelser i forhold til, hvorledes arealet skal administreres.  

Kommunen har imødekommet Erhvervsstyrelsens ønske ved, at foretage en rettelse af fodnoten, der er knyttet til lokalplanens bestemmelse § 6.1 således, at det tydeligt fremgår, at lokalplanens delområde A befinder sig i grøn kile og skal administreres herefter.

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslagene er blevet behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener eller via følgende link www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-126

Planens formål og indhold

Lokalplanen skal sikre, at bevare den eksisterende anvendelse af området til institutionsformål og muliggøre yderligere bebyggelse i et mindre omfang.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres to nye beboelsesbygninger i fortsættelse af de eksisterende fire beboelsesbygninger på ejendommen. De nye bygninger skal svare til de eksisterende, som er opført med hvide facader og med to parallelle sideliggende sadeltage i røde tegl.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikler: del af 8a, del af 8ag, del af 36a, 36b, del af 7000c alle Trørød By, Gl. Holte.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2017

Med Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 udvides afgrænsningen for rammeområde Tr.D3 med et areal på ca. 550 m² placeret i grøn kile. Med udvidelsen af rammeområde Tr.D3 fjernes tilsvarende areal fra tilstødende rammeområde Tr.L1. Arealet udtages fra grøn kile og overgår fra landzone til byzone. Tillægget annullerer desuden rammeområdets bestemmelse vedrørende Bebyggelsens omfang og udformning.

Lokalplan 262 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017

 

Klagevejledning efter Planloven

Klagevejledning efter Planloven