Lokalplan 261 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. oktober 2018 Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. oktober 2018 Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej. Planen var fremlagt i offentlig høring i perioden fra og med den 26. juni 2018 til og med den 5. september 2018.

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslagene er behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener eller via følgende link: https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-103

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af nye boliger med blandede boligformer. Boligerne skal opføres som tæt lav boliger i form af rækkehuse og kædehuse. De almene boliger kan også blive opført som etageboliger.

Lokalplanen har også til formål at give mulighed for nye erhvervsanvendelser på ejendommene mod Birkerød Kongevej, samt sikre mobildækning.

I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse besluttede Kommunalbestyrelsen, at lokalplanen ændres, så der ikke bliver mulighed for at opføre antennemast i det fælles grønne areal i lokalplanområdets vestlige del fra boldbanen i nord og til de almene boliger i syd.

Miljøvurdering

Forslaget til Lokalplan 261 er blevet miljøvurderet. En indledende screening viste, at der kunne være risiko for at enkelte af de nye boliger som planen muliggør, kan blive påvirket af støj fra Birkerød Kongevej og de eksisterende virksomheder mod Birkerød Kongevej. Lokalplanen er derfor tilrettet, så støjen reduceres ved hjælp af et støjhegn.

Miljøvurderingen viser på den baggrund, at planforslaget ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering.

Direkte link til lokalplanen kan findes her.

Miljørapport Lokalplan 261

 

Sammenfattende redegørelse Lokalplan 261

 

Klagevejledning efter planloven