Lokalplan 261

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. del af 3h, 3ax, 36, del af 7000bp, alle af Kajerød By, Birkerød.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af nye boliger med blandede boligformer.  Boligerne skal opføres som tæt lav boliger i form af rækkehuse og kædehuse. De almene boliger kan også blive opført som etageboliger.

 

Lokalplanen har også til formål at give mulighed for nye erhvervs­anvendelser på ejendommene mod Birkerød Kongevej, samt sikre mobildækning.

 

Miljøvurdering

Forslaget til Lokalplan 261 er blevet miljøvurderet. En indledende screening viste, at der kunne være risiko for at enkelte af de nye boliger som planen muliggør, kan blive påvirket af støj fra Birkerød Kongevej og de eksisterende virksomheder mod Birkerød Kongevej.

Lokalplanen er derfor tilrettet, så støjen reduceres ved hjælp af et støjhegn.

 

Miljøvurderingen viser på den baggrund, at planforslaget ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport.

Se miljørapport  her

 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 261 samt den tilhørende miljørapport er fremlagt i offentlig høring fra og med den 26. juni 2018 til og med den 5. september 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Rudersdal Komune senest den 5. september 2018 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker.

Forslag til Lokalplan 261