Lokalplan 259 samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2018 Lokalplan 259 for et område vest for Kongevejen og nord for Vasevej samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2017.

Planerne var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018.

 

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsen behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslagene er behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener, eller her under pkt. 19.

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen omfatter matr.nr. 1cm og del af 1ip, Rudegård, Ny Holte beliggende Kongevej 495A og 499 i Holte.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre vækstmuligheder for områdets virksomheder samt at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtræden tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende bebyggelse. Det har desuden været et formål at udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

 

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:

 

§ 6.2 præciseres:

”Bebyggelse må opføres i højst 2 etager i byggefelt A. Dog kan der i byggefelt B opføres bebyggelse i 3 etager, jf. kortbilag 2. ”

 

 

§ 6.3 præciseres:

”Bebyggelsens højde må ikke overstige 12,5 meter over eksisterende terræn. Tekniske installationer så som ventilation, overbygninger til elevatorer, aftrækskanaler, solenergianlæg og lignende skal placeres som en integreret del af bebyggelsens tag og må ligeledes ikke overstige 12,5 meter i højden”.

 

Ny § 7.3 tilføjes:

”For gangbroen gælder, at den østlige side mod villabebyggelsen skal fremstå skærmet i synsfeltet, så indbliksgener mod naboejendomme minimeres. Belysning må ikke være til gene for naboejendomme mod øst. Gangbroen kan udføres med udvendige bygningssider i træ, metal og glas eller jf. § 7.2”. Gangbroen må ikke føres højere op end de nærmeste eksisterende bygninger”.

 

§ 8.1 tilføjes:

”Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der mellem naboskel og parkeringspladser etableres afskærmende faste hegn i en maksimal højde på 180 cm. Hegnet skal placeres minimum 1 meter fra skel og skal begrønnes mod naboskel”.

 

Ny § 12.3 tilføjes:

”Der skal være etableret faste afskærmende hegn mellem nye parkeringspladser og naboskel, jf. § 8.1”

 

Kortbilag 2:

Maksimalt etageantal er præciseret på kortbilag 2, så det fremgår af hvert byggefelt, hvor mange etager, der maksimalt må bygges. Byggefeltet B med ankomstarealer og konferencefaciliteter, hvor der kan være tre etager, er indtegnet.

 

Du kan få yderligere information i Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 4611 2500.

Lokalplan 259

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven