Lokalplan 257

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2018 Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg landsby.

Planen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra fredag den 19. december 2017 til og med torsdag den 13. marts 2018. Den 25. januar 2018 blev afholdt borgermøde om planforslaget.

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslaget er behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener.

Direkte link:

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-66

Lokalplanens formål og indhold

Landskabet omkring Sandbjerg og Gøngehuse rummer store landskabelige og bebyggelsesmæssige kvaliteter, som kommunen ønsker at bevare. Lokalplanens bestemmelser har til formål at sikre områdets karakter af landområde med en bebyggelsesstruktur, som følger skalaen i landskabet. Endvidere søges områdets særlige landskabelige oplevelser, i form af udsigter og visuelle sammenhænge beskyttet.

Lokalplanen er vedtaget med en række ændringer, der følger af de indkomne høringssvar og den efterfølgende politiske behandling. Særligt følgende ændringer skal fremhæves.

  • Det er præciseret hvilke forhold, der ikke gælder for landbrugsejendomme og dermed håndteres i landzonesagsbehandlingen.
  • Med henblik på at lette læsbarheden er foretaget en række redaktionelle ændringer, som primært medfører, at de længere og mere komplekse bestemmelser deles op i flere enkeltstående bestemmelser.
  • En række af de anvendte begreber er defineret nærmere, herunder hvad der forstås ved fysisk sammenhængende byggeri og hvordan en tagflades bredde måles.
  • Planens bestemmelser om de matrikulære forhold er lempet, således at der kan foretages arealoverførsler mellem boligejendomme så længe det ikke åbner for øget byggeret og dermed fortætning i bebyggelsesstrukturen.
  • Hertil kommer imødekommelse af en række høringssvar hvorved størrelsen på terrasser er øget, det er fremhævet at belysning ved hoveddøren er mulig, belægning med natursten på p-arealer er muliggjort, omfanget af ovenlysvinduer i stuehuse og helårshuse er øget, der er givet mulighed for placering af fritstående energianlæg, under hensyntagen til omgivelserne og Helsingørmotorvejen er udtaget af planen.
  • Endvidere er planens bonusbestemmelse taget ud.

Ændringerne er således kvantitativt betydelige, men kvalitativt er der ikke tale om ændringer, der rykker ved planens formål eller ved anvendelsesbestemmelserne i planen.

Det samlede overblik over de foretagne ændringer kan ses i følgende to dokumenter: ”Skema over ændringer til forslag til Lokalplan 257, 290518” og ”Ændringsnotat af 13. juni 2018”. Disse kan ses i dagsordenspunktet i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen via følgende link: https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-66

Du kan få yderligere information i Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 4611 2500.

Lokalplan 257

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven