Lokalplan 255

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. august 2017 Lokalplan 255 for et område ved Langhaven – det tidligere Skolehjem Skovly.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april 2017 til og med den 31. maj 2017.

Lokalplanens formål og afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter et område ved Langhaven 16-18, matr. nr. 1ø Holte By, Gl. Holte samt alle parceller der udstykkes fra den nævnte ejendom.

Lokalplanen har til formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.

Endvidere skal lokalplanen udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning. Lokalplanen muliggør tillige opstilling af master til telekommunikation samt sireneanlæg samt fastlægger bestemmelser for klimatilpasning.

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til forslaget.

Lokalplan 255 for et område ved Langhaven

Klagevejledning efter planloven