Lokalplan 254

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2017 Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013.

Offentliggjort 30. marts 2017

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 16. december 2016 til 10. februar 2017.

Lokalplanens formål og afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4bp Nærum By, Nærum.

Lokalplanens formål er,

 • At imødekomme et behov for boliger, kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende, samt begrænsede erhvervsformål.
 • At bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoniske kvaliteter.
 • At der kan opføres ny bebyggelse, som arkitektonisk tilpasses den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.

Du kan få yderligere information I Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 4611 2500.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 • § 8.2 ændres til:

  ”Hegn må kun udføres som levende hegn. Der skal etableres afskærmende levende hegn, mod matrikel 4v, 4al, 2ht og 4bq, Nærum By, Nærum. Levende hegn skal plantes mindst 40 cm bag skel.

  I tilfælde hvor det af hensyn til brandredning eller vej- og parkeringsforhold ikke er muligt at etablere levende hegn kan der etableres fast hegn. Fast hegn skal være mellem 150 cm og 180 cm højt og skal begrønnes med beplantning på begge sider”

 • § 12.3 tilføjes med følgende ordlyd:

  ”Bebyggelse indenfor det enkelte delområde må ibrugtages når de i § 8.2 nævnte skærmende hegn er etableret.”

Ved lokalplanens vedtagelse gælder, at der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter planloven.

Lokalplan 254 Linde Alle

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven