Lokalplan 251 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2017 Lokalplan 251 for et område ved Kohavevej og Trørødgårdsvej - Kypergården.

Offentliggjort 6. juni 2017.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra 2. februar 2017 til 30. marts 2017.

Lokalplanens formål og afgrænsning

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 5fi, 5pu og 6a, Trørød By, Gl. Holte.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål med mulighed for erhverv. Det er desuden et formål at sikre de bærende bevaringsværdier i det eksisterende byggeri, og at nye boliger opføres med omtanke for den bevaringsværdige eksisterende bebyggelse.

Du kan få yderligere information I Byplan på byplan@rudersdal.dk eller

tlf. 4611 2500.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer til lokalplanforslaget:

  • § 7.5 ”Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement” udgår, da der ikke længere er hjemmel jf. planlovens § 15.

Ved lokalplanens vedtagelse gælder, at der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter planloven.

Lokalplan 251

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven