Lokalplan 248

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2018 Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i ti uger fra og med den 20. december 2017 til og med den 28. februar 2018.

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Klintehøj Vænge 9-11, matrikel nr. 121a Birkerød By, Bistrup.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til de nuværende erhvervsformål og give mulighed for at udvikle den eksisterende vognmandsforretning. Det er også et formål at fastholde det grønne præg langs områdets veje og at bevare eksisterende beplantningsbælter mod vej.

Lokalplanen tager højde for potentielle miljøproblemer således, at en fortsat udvikling i naboområdet med en blanding af erhverv og boliger ikke begrænses. Lokalplanen foreskriver blandt andet en højere bebyggelsesprocent således, at virksomhedens aktiviteter kan foregå inde i bygninger.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for anvendelse, matrikulære forhold, vej- sti- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, ubebyggede arealer, samt støj, lugt, støv og anden luftforurening.

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til forslaget.

Du kan få yderligere information i Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 46 11 25 00.

Lokalplan 248 Klintehøj Vænge

 

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven