Lokalplan 134.1 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2019 vedtaget Lokalplan 134.1 Tillæg til Lokalplan 134 for et erhvervsområde ved Rundforbivej / Skodsborgvej.

Forslag til Lokalplan 134.1 har været fremlagt i høring fra den 01.02.2019 til og med den 29.03.2019.

Den vedtagne lokalplan kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller via følgende link samt på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at præcisere og indskrænke anvendelsesmulighederne i området, for at forbeholde området til formål og bebyggelse i overensstemmelse med visionsplanen for Nærum erhvervsby.

Mulighederne efter lokalplanen bliver indskrænket, så det ikke bliver muligt hverken at indrette eller opføre benzinstation/servicestation og bilvaskeanlæg samt ikke bliver muligt at udvide eksisterende benzinstation for eksempel med nye servicebygninger. Herudover må erhverv maksimalt være miljøklasse 3.

Muligheden for at opføre eller indrette en bolig i tilknytning til virksomhed fjernes.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget med en præcisering af muligheden for at opføre antennemast.

Klagevejledning efter planloven