Spring til indhold

Lokalplan 101.1 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2023 vedtaget Lokalplan 101.1 tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Tillæg 9 til Kommuneplan 2021.

Planerne kan ses via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_11122534_1684308741032.pdf

Forslag til Lokalplan 101.1 tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og tillæg 9 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra og med den 19. december 2022 til og med den 13. februar 2023.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordner og referater, direkte link

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et fitnesscenter i en mindre del af erhvervsområdet, som er etableret i modstrid med den gældende lokalplan for området.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer i lokalplanen:

  • I § 3,1 udgår anden sætning:
    "Anvendelse må dog ikke ske udendørs."
    Ændres til:
    "Eventuel udendørs træning skal finde sted på vestsiden af bygning i delområde 1. Miljøstyrelsens støjvejledningsgrænser skal overholdes."
  • Indsat ny bestemmelse § 6.2: ”Master til telekommunikation skal placeres med en afstand svarende til mindst højden på masten fra omkringliggende boligområde.

Klagevejledning efter planloven