Spring til indhold

Lillesøvej 3 - landzonetilladelse og dispensation

Lillesøvej 3 - landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse den 2. december 2020 er der meddelt landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til omdannelse det tidligere husmandssted Lillesøgård til en moderne fortolkning af en landbohave.

Omdannelsen omfatter nedrivning og genopførelse af stuehus, omdannelse af driftslænger til muromkransede landbohaver, erstatning af eksisterende sydvestlig driftsbygning med væksthus og istandsættelse af eksisterende sydøstlig driftsbygning til fortsat anvendelse som maskinhus og til redskabsopbevaring.

Landzonetilladelse er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og dispensation fra søbeskyttelseslinjen er meddelt på samme vilkår i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. Begge afgørelser offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra den 5. januar 2021.

Klagevejledninger

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1