Lillesøvej 3 - landzonetilladelse

Lillesøgård, Lillesøvej 3, matr. nr. 8a Høsterkøb By, Birkerød - landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til omdannelse af oprindeligt husmandssted til landbohave med væksthus o.a.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse den 6. november 2019 og gennemført naboorientering af 5. december 2019 er der meddelt landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til omdannelse af Lillesøgård til landbohave.

Stuehuset ombygges til væksthus og de to driftslænger ændres til landbohaver med teglmur omkring.

Landzonetilladelsen er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og dispensationen fra søbeskyttelseslinjen er meddelt på samme vilkår i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1. Begge afgørelser offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra den 27. januar 2020.

Klagevejledninger

Afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1
Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven