Landzonetilladelse til opførelse af picnichytter, gangbro, fiskeplatform og fitnessudstyr

Bøllemosevej 6 og Jægersborg Hegn, matr.nr. 2 an Jægersborg Dyrehave. Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af 5 stk. picnichytter på 53 m2 med fast bålplads ved siden af på udvalgte steder rundt om Bøllemose og opførelse af gangbro på længde af 290 m og fiskeplatform på 10 m ved Bøllemose samt opstilling af fitnessudstyr ved Skodsborg Station.

De berørte arealer er alle beliggende i Jægersborg Hegn og indgår i et fællesprojekt mellem Naturstyrelsen, DSB, Bane Danmark og Rudersdal Kommune om at udvikle området ved Skodsborg Station til øget rekreativ udnyttelse.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 21. oktober 2016. 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk.1, nr. 1.

Klageberettigede er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59.

Klagen skal være indgivet skriftlig inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 60, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Natur- og Miljøklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Natur- og Miljøklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens § 60, stk. 9.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du bliver fritaget for at bruge Klageportalen, vil du modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis

  1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
  2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, fx hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. planlovens § 62.