Landzonetilladelse

Næbbegård Plantage, matr. nr. 1a Isterød by, Birkerød, samt 6b og 11a Ravnsnæs by, Birkerød – landzonetilladelse til udstykning som selvstændig skovejendom

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse den 11. april 2018, og Fredningsnævnets meddelelse af dispensation fra fredning af areal ved Sjælsø østende den 24. maj 2018, er der meddelt landzonetilladelse til udstykning af Næbbegård Plantage som selvstændig skovejendom.

Landzonetilladelsen er meddelt med bemærkning om, at både Kommuneplan 2017 og fredning indeholder bestemmelser om Næbbegård Plantages anvendelse til skov, herunder bevarelse af elementer med kulturhistorisk værdi, samt sikring af offentlighedens færdsel.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 29. maj 2018.

Klagevejledning

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1