Ja til vertikal jordvarme på Vejdammen 16

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at GeoDrilling ApS kan etablere to boringer til vertikal jordvarme uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Klagefrist for afgørelsen om de to boringer, der er på 150 meter, er torsdag den 20. december 2018.

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens  § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter, samt at der ikke forbruges naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

For yderligere oplysninger, kontakt Kresten Aarøe på 46 11 24 23 eller krea@rudersdal.dk.

Klagevejledning

Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven