Ja til udledning og nedsivning, Henrikholms Allé 38A

Udlednings- og nedsivningstilladelse til vej-, tag- og overfladevand fra ny bebyggelse, Henrikholms Allé 38A, Vedbæk. Klagefrist: 10. januar 2019.

Afgørelsens bilag

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (for så vidt angår nedsivning) og § 28 (for så vidt angår udledning), bestemmelserne omfattet af kapitel 9 og 15 i Spildevandsbekendtgørelsen. De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter, jf. forvaltningslovens bestemmelser, samt intern høring i kommunen efter miljø- og planlovgivningen.

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig høringsperiode på fem uger fra bekendtgørelsesdatoen.

Frist for indgivelse af klage er sat til mandag den 10. januar 2019 kl. 23:59.

Klagevejledning

Klage i henhold til Miljøbeskyttelsesloven