Spring til indhold

Ja til tilslutning af tag- og overfladevand

Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand og vejvand til fælleskloak og delvis nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads

Rudersdal Kommune giver hermed Bistrupvej 137 ApS tilladelse til, at der afledes tag- og overfladevand til offentlig fælleskloak og nedsives vand fra parkeringsplads på ejendommen:

Bistrupvej 137
3460 Birkerød 
Matrikel 1u, Bistrup By, Bistrup 

Afgørelse

Bilag 1 - Ansøgning af 9 juni 2021

Bilag 2 - Ansøgning om Tilslutningstilladelse af 22 marts 2022

Bilag 3 - Beregning af befæstelsesgrad

Bilag 4 - Udfyldt Tjekliste af 12 april 2022

Bilag 5 - Kloakplan revideret 10 august 2022

Afgørelse og lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen er gives efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, og nedsivningstilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. § 36 og § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen. 

Høring og påklageret

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger. Frist for indgivelse af klage er således sat til onsdag den 12. oktober 2022, kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning