Tilladelse til at nedsive og udlede vand fra kunstgræsbane på Rundforbi Stadion

Tilladelsen gælder drænvand fra en kunstgræsbane samt overfladevand på dertilhørende stiareal på ejendommen. Klagefrist: Fredag den 3. august.

Bilag

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt.

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (for så vidt angår nedsivning) og § 28 (for så vidt angår udledning), bestemmelserne omfattet af kapitel 9 og 15 i Spildevandsbekendtgørelsen. De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter; DJ Miljø &Geoteknik (ansøger) og Rudersdal Kommune, Kultur (grundejer), jf. forvaltningslovens bestemmelser, samt intern høring i kommunen efter miljø- og planlovgivningen.

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig høringsperiode på fem uger (en ekstra uge grundet sommerferien). Frist for at klage er fredag den 3. august 2018.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er:

  • Afgørelsens adressat
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.