Spring til indhold

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af afværgeboringer

Afgørelsen gælder afværgeboringer og indvinding af grundvand i forbindelse med afværgeprojekt i Birkerød Industrikvarter.

Boringerne etableres på følgende ejendomme: 

  • Pilegårdsparken, 3460 Birkerød, matrikel 5lc 
  • Teglgården 31, 3460 Birkerød, matrikel 122æ 
  • Topstykket 3, 3460 Birkerød, matrikel 109c 
  • Hammerbakken 5,3460 Birkerød, matrikel 109ah

Alle i ejerlav Birkerød By, Bistrup 

Vandbehandlingsanlæg etableres på ejendommen Blokken 47A, 3460 Birkerød, matr.nr. 98aø, Birkerød By, Bistrup.

Afgørelse ("Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for afværgeboringer og indvinding")

Afgørelsens bilag

Bilagsoversigt fremgår sidst i afgørelsen.

Bilag 1 - Screeningsskema til afgørelse om VVM-pligt - Afværgeprojekt

Bilag 2 - Oversigtskort boringer-ledninger-anlæg

Bilag 3 - Oversigtskort bygning-tanke-ledninger

Afgørelse og lovgrundlag 

Rudersdal Kommune, Teknik- og Miljø, har truffet afgørelse om, at etablering af afværgeboringer og indvinding af grundvand kan ske uden udarbejdelse af VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). 

Projektets miljøeffekter er i henhold til miljøvurderingsloven vurderet ved screening. Konklusionen er, at afværgeboringer og indvinding af grundvand ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), og offentliggøres jf. § 36.

Høring og påklageret

Afgørelsen har været i partshøring hos Region Hovedstaden, Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. og WSP Danmark. Idet projektlokaliteten iht. statens grundvandskortlægning er beliggende inden for indvindingsoplandet til Søndersø Vandværk, er HOFOR desuden blevet hørt som mulig part.

Allerød og Furesø Kommuner er som myndigheder endvidere blevet hørt / har fået mulighed for at komme med en udtalelse.

enne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger. Frist for indgivelse af klage er sat til torsdag den 4. november 2021 kl. 23.59.

Klagevejledning