Isterød Byvej 3 - Landzonetilladelse

Isterød Byvej 3, 2970 Hørsholm, Nyt enfamiliehus, udhus samt garagebygning - Landzonetilladelse

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelser 14. august 2019 og 6. november 2019 er der meddelt landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus på 260 m2 samt til en garage på 30 m2 og et udhus på 50 m2.

Det nye enfamiliehus opføres som erstatning for et tidligere længehus og dets placering er ikke væsentlig ændret i forhold til det nu nedrevne enfamiliehus.

Landzonetilladelsen er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 28. januar 2020.

Vilkårene for opførelse af et nyt enfamiliehus, en garage og et udhus, omfatter hensyn til bevarelsen af kulturmiljøet og den velbevarede bystruktur omkring Isterød Byvej og er følgende:

  1. at facader på enfamiliehuset pudses i en hvid farve og tag udføres med røde vingetegl,
  2. at vinduer udføres som "hul i mur", tilpasset traditionel byggestil i området, dog med mulighed for terrassedøre, der placeres med et udtryk som vist på ansøgningsmaterialet,
  3. at sekundær bebyggelse kan placeres udenfor byggefelt fastlagt i Lokalplan 19, med en placering som vist på vedlagte situationsplan, hvor udhus må opføres i en maksimal l højde på 2,5 meter og garage ved enfamiliehus kan opføres enten med symmetrisk saddeltag eller fladt tag,
  4. at sekundær bebyggelse kan opføres med sortmalede en-på-to træbeklædning.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1