Skodsborgvej 307 - Indkaldelse af idéer og forslag

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Skodsborgvej 307, matr.nr. 4ap Nærum by, Nærum – Brüel og Kjær

Ingeniør- og teknologivirksomheden Brüel og Kjær ønsker at omdanne deres ejendom Skodsborgvej 307 med henblik på at opføre et nyt og tidssvarende domicil mod Skodsborgvej og et byggeri til blandet bolig og erhverv på den nordlige del af grunden.

Omdannelsen er i overensstemmelse med visionsplanen for erhvervsområdet i Nærum, godkendt af Kommunalbestyrelsen og skal samtidig medvirke til udvikling af bedre tværgående forbindelser og mere attraktive udearealer i erhvervsområdet.

For at imødekomme ønsket om udviklingen af ovennævnte ejendom ønsker Rudersdal Kommune at ændre kommuneplanens ramme for lokalplanlægning af ejendommen.

Hovedspørgsmål

Til brug for den videre planproces ønsker Rudersdal Kommune svar på følgende hovedspørgsmål:

  • Hvordan kan et nyt hovedkvarter være medvirkende til at skabe en positiv udvikling af erhvervsområdet i Nærum?
  • Hvordan kan ny bebyggelse til blandet bolig og erhverv indpasses i området?
  • Hvordan skabes attraktive forbindelser på tværs af området?

Foruden ovenstående hovedspørgsmål er du også velkommen til at bidrage med andre idéer og forslag til planlægningen for ovennævnte ejendom.

Fremsend dine idéer og forslag

Bemærk! Af hensyn til efterårsferien er dato for høringsfristen rykket fra den 23. oktober til 30. oktober 2017.

Du kan fremsende idéer og forslag til planlægningen frem til og med den 30. oktober 2017. Idéer og forslag sendes til byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Efter den forudgående høring vil der blive udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og forslag til ny lokalplan, som sendes i offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Baggrund
Eksisterende kommuneplanforhold
Kommuneplantillæg