Ikke VVM-pligt ved anlæg af kombineret multibane og tennisbane

Projekt for anlæg af kombineret multibane og tennisbane med kunstbelægning nord for Høsterkøb Skole kan gennemføres uden VVM-redegørelse.

Vedr. Nedenomsvej 22, matr. nr. 16a Høsterkøb by, Birkerød.

Kultur har fået udarbejdet et projekt for anlæg af kombineret multibane og tennisbane med kunstbelægning nord for Høsterkøb Skole. Anlægget etableres med støjhegn mod nordligt naboskel og mod Nedenomsvej.

Der er foretaget en VVM-screening af projektet med henblik på en vurdering af VVM-pligten (Vurdering af Virkninger på Miljøet), jf. bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om vurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke medfører pligt til udarbejdelse af VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 21. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-redegørelse.

Ved den gennemførte screening er der lagt vægt på, at miljøpåvirkningens omfang er af en sådan karakter, og håndteres på en sådan måde, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Den nærmere beskrivelse og vurdering af projektet fremgår af vedlagte anmeldelse med ansøgningsmateriale og støjberegning samt skema med myndighedens screening og konklusion.

VVM-anmeldelse til anlæg af multi - og tennisbane ved Høsterkøb Skole Skema med myndighedens screening og konklusion

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Afgørelsen kan påklages i henhold til lovens § 49.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen".

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.