Spring til indhold

Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 i høring

Med tillægget ændres kloakeringsformen i Holte-området til separatkloakering – etape 1 gælder Holte Centrum og Rudegård i perioden 2022-2030.

Kommunalbestyrelsen vedtog ny spildevandsplan i august 2017. Ajourføring af spildevandsplanen gennemføres via tillæg til spildevandsplanen. Forvaltningen har udarbejdet ”Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017”.

Tillægget indeholder:

  • Rammeplan for Holte, Dronninggård og Øverød. Med tillægget ændres kloakeringsformen således at de fælleskloakerede afløbssystemer i de tre områder omlægges til separatkloak. Separatkloakeringen etableres i perioden 2022-2040.
  • Iværksættelse af etape 1 af separatkloakeringen i de to delområder Holte Centrum og Rudegård i perioden 2022-2030.
  • Berigtigelse af to ejendomme, som er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand.

Se Spildevandstillæg 03

Se miljørapport

‌Læs mere om klimatilpasning af kloakker i Holte, Dronninggård og Øverød‌

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 03 til Rudersdals Kommunes Spildevandsplan 2017 er i offentlig høring i otte uger, i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) og spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 2292 af 30/12/2020).

Høringsperioden er således fra den 25. marts 2021 til den 20. maj 2021.

I høringsperioden er der mulighed for at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø, Øverødvej 2, 2840 Holte eller til tom@rudersdal.dk og være kommunen i hænde senest den 20. maj 2021 kl. 23:59.

Indkomne kommentarer vil indgå i kommunens endelige behandling af tillægget. Der kan ikke klages over tillægget.

Du skal være opmærksom på, at når du sender høringssvar til os, sender du samtidig data. Vi skal bruge disse data for at kunne behandle dit høringssvar og er derfor nødt til at behandle og opbevare data.

Dit høringssvar vil blive forelagt kommunalbestyrelsen og vil derfor være offentligt på kommunens hjemmeside som en del af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bemærk: Dine persondata er naturligvis ikke offentligt tilgængelige, idet dine kommentarer bliver anonymiseret.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg til spildevandsplaner er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1 (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Dette skyldes, at planen omhandler sektorplanlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen og udarbejdes en miljørapport.

I henhold til miljøvurderingslovens § 11 skal forvaltningen forud for udarbejdelse af miljørapporten for spildevandsplanen afgrænse miljørapportens indhold. Berørte myndigheder er i overensstemmelse med lovgivningen i den sammenhæng blevet hørt.

Der er udarbejdet en miljørapport for det fulde separatkloakeringsprojekt i Holte, Dronninggård og Øverød angivet i Tillæg 03. Miljørapporten fremgår som bilag M1 til Tillæg 03. Miljørapporten konkluderer, at tillægget ikke vil resultere i væsentligt negative miljøpåvirkninger.