Spring til indhold

Forslag til Rammelokalplan 276 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2021 vedtaget Forslag til Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

HØRINGSFRIST UDLØBET

Lokalplanforslaget omfatter Nærum Erhvervsområde samt området ved Nærum Station.

Se planen på

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

og via følgende link:

‌Forslag til Rammelokalplan 276 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017‌

Lokalplanens formål

Rammelokalplanen har blandt andet til formål at fastsætte rammer for kommende byggeretsgivende lokalplaner herunder at fastlægge den fremtidige anvendelse til særligt kontor- og serviceerhverv samt et mindre antal erhvervsrelaterede boliger.

Rammelokalplanens har desuden til formål at fastlægge omfanget af bebyggelse, herunder udformningen af tage inden for området, hvor tage skal udformes som saddeltage.

Rammelokalplanen har tillige til formål at fastlægge overordnede principper for bebyggelsens omfang, herunder fastlæggelse af en bylivsrygrad, hvor ny bebyggelse skal placeres i facadelinje ud mod Bylivsrygraden.

Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne Næ.E1, Næ.E2, Næ.E3, Næ.E4, Næ.E5 og Næ.T1 i Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har blandt andet til formål at øge bebyggelsesprocenter, etageantal og bygningshøjder for de rammeområder, som planen er omfattet af. Kommuneplantillægget har desuden til formål at muliggøre, at der kun kan placeres erhverv inden for miljøklasse 1 og 2 samt, at der kan etableres et mindre antal boliger inden for rammeområde Næ.E2 og Næ.E5.

Rammelokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer hvad angår parkeringspladser. Kommuneplantillægget fastlægger en lavere parkeringsnorm for erhverv. Der skal udlægges en parkeringsplads pr. 60 m2 etageareal erhverv, kontor og institution mv. Parkeringsnormen er nedsat for at fremme brugen af kollektiv trafik idet, at Nærum Erhvervsby er udpeget som særligt lokaliseringsområde.

Høring

Forslag til Rammelokalplan 276, for Nærum Erhvervsby samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2021.

I denne periode kan der fremsendes høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 26. april 2021 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af denne screening er det kommunens afgørelse, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er, at de ændrede muligheder ikke vurderes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at rammelokalplanen ikke er byggeretsgivende, men danner rammen for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter. Det betyder, at rammelokalplanen ikke kan danne grundlag for tilladelser byggeri, og dermed vurderer kommunen, at rammelokalplanen ikke skal miljøvurderes. I forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende byggeretsgivende vil kommunen vurdere, om der skal foretages miljøvurdering med hensyn til støj og jordbund.

 

Miljøscreeningsafgørelse