Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 92.1

Kommunalbestyrelsen har 30. september 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken og Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Kommunalbestyrelsen har den 30. september 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken - tillæg til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte – centerområde og Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017.

Se planen på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link:

Forslag til Lokalplan 92.1 og Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017

Planforslagene omfatter den nuværende Cathrinelystpark med de eksisterende bygninger og matr. nr. 6u og 6ai begge Birkerød By, Birkerød.

Formål

Formålet med planforslagene er, at fastlægge anvendelsen af parken samt anvendelse af de eksisterende bevaringsværdige bygninger i Cathrinelystparken.

Endvidere skal det sikres, at de eksisterende bygninger fastholdes som en del af Cathrinelystparken.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen er det kommunens afgørelse, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er at de ændrede muligheder ikke vurderes, at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Dette Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken samt Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i høring fra den 8. oktober 2020  til og med den 3. december 2020. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 3. december 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Miljøscreeningsafgørelse

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning