Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 78.1 og tillæg 8 til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2022 Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød og tillæg 8 til Kommuneplan 2021

HØRING - HØRINGSFRIST ER UDLØBET

Lokalplanen er et tillæg til den nuværende lokalplan og omfatter erhvervsområdet ved Frydenlundsvej 30, men afgrænses til den nordlige del af erhvervsområdet og omfatter fire eksisterende bygninger.

Se planerne via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_11170942_1662545740152.pdf

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er, at udvide anvendelsen i den nordlige del af det eksisterende erhvervsområde, indenfor rammerne af den eksisterende bebyggelse.

 

Det foreslås at lokalplanens område kun må anvendes til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål, som sundhedsinstitutioner i form af rehabilitering med tilhørende funktioner.

Tillæg til Kommuneplan 2021

Forslag til Lokalplan 78.1 er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg 8, for rammeområde Tr.E2.

 

Tillæg 8 til Kommuneplan 2021 udvider anvendelsen inden for rammeområde Tr.E2 til også at rumme mulighed for etablering af offentlige formål som sundhedsinstitutioner, herunder rehabilitering med tilhørende funktioner. Herudover udvides miljøklassen fra 1 til 1-2 med henblik på at sikre, at anvendelsen kan rummes indenfor miljøklassen.

Høring

Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød og tillæg 8 til Kommuneplan 2021 er fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 7. september 2022 til og med den 2. november 2022.

 

I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 2. november 2022 og kan sendes på mail til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling .

 

Miljøvurdering