Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2023 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål.

Planforslaget kan tilgås via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_11240459_1684230598180.pdf

 

Lokalplanens afgrænsning og formål

Lokalplanforslaget omfatter følgende matr.nr. 2mg, 2mn, 2mi, 2mn, 2mo, 2mp, 2mk, 2mx, 2ot, 2ml, 2my, 2mm, 2mv, 2qn, 2ds, 2ah, 2ag samt dele af 2lc og 7000aa og 7000b, Bistrup By, Bistrup. Dette svarer til erhvervsområdet omkring Abildgårdsparken i Bistrup.

 

Rudersdal Kommunalbestyrelse ønsker med Lokalplan 60.1 at indskrænke erhvervsområdets anvendelses­muligheder, således, at det ikke er muligt at opføre bl.a. tankstationer og bilvaskeanlæg, samt andre anvendelser, der kan give støj-, støv og lugtgener. Lokalplantillægget giver alene mulighed for kontor, administration, liberalt erhverv samt kursusvirksomhed, alle indenfor miljøklasse 1 og 2. Hensigten med denne indskrænkning er at begrænse generne mellem et i forvejen trafikbelastet og støjplaget erhvervs- og boligområde.

 

Rudersdal Kommune ønsker ydermere at begrænse skiltning i erhvervsområdet og muliggøre telemaster.

Høring

Forslaget til Lokalplan 60.1 er fremlagt i høring fra den 22. maj 2023 til og med den 17. juli 2023. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 17. juli 2023 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte. Høringssvar skal have ”Sagsnr. 2022-5870” i emnefeltet.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:
https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Borgermøde

For interesserede vil der blive afholdt et borgermøde om Forslag til Lokalplan 60.1.

På borgermødet vil der efter en gennemgang af planforslaget blive mulighed for at stille spørgsmål.

Der sendes snarest en separat invitation ud med nærmere tid og sted for borgermødet.

 

Miljøvurdering