Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 297 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2023 vedtaget Forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2021

Planforslagene kan ses via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_11231469_1678175306245.pdf

https://dokument.plandata.dk/12_11231540_1678175751344.pdf

Planforslagene omfatter kolonihaveforeningen HF Vedbæk.

Lokalplanens formål og indhold

Det er blandt andet lokalplanens formål at fastholde områdets anvendelse til rekreativt formål i form af kolonihaveområde samt at sikre, at området ikke anvendes til helårsbeboelse. Lokalplanen har blandt andet til formål at sikre en administrativ forenkling og klare retningslinjer for bebyggelse. Hermed vil det ikke kræve bygge eller landzonetilladelse, hvis ny bebyggelse opføres i overensstemmelse med lokalplanen.

 

Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser for det maksimale omfang, størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaveområdet.

Høring

Forslaget til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 er fremlagt i høring fra den 7. marts til og med den 2. maj 2023. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 2. maj 2023 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen. De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Baggrund for ny individuel lokalplan

I løbet af høringsperioden var forvaltningen været i dialog med Fredningsnævnet for København, da bestemmelser for HF Hestkøbgård og HF Solpletten ikke stemte overens med ordlyden i fredningsbestemmelserne for de to kolonihaveområder.

Forvaltningen har på baggrund af dialogen med fredningsnævnet besluttet, at der skulle udarbejdes nye særskilte lokalplanforslag for de enkelte kolonihaveforeninger.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2023 vedtog kommunalbestyrelsen også, at forslag til Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehaver i Rudersdal Kommune og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 aflyses, da det erstattes af forslag til Lokalplan 297 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021.

Miljøvurdering