Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 285 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2021 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021.

Læs planforslagene på:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10855180_1639993976171.pdf

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 9330 m2 og er afgrænset af Ravnsnæsvej mod syd med Rude Skov Skole afd. Sjælsø på modsatte side af vejen, boligparceller og Sjælsøparken mod øst samt et stort fredet naturområde mod nord og vest, som strækker sig helt ud til Sjælsø. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 6lu, en del af 6gu samt en del af det nuværende offentlige vejareal 7000k, alle Ravnsnæs By, Birkerød.

 

I planområdet ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en ny daginstitution på arealet, så området kan anvendes til børneinstitution. Lokalplanen har også til formål at sikre og styrke områdets landskabelige karakter og kvaliteter samt sikre, at ny bebyggelse tilpasses de landskabelige kvaliteter.

 

Planområdet ligger i landzone, og lokalplanen vil derfor blive en landzone lokalplan med bonusvirkning til opførelse af daginstitution med tilhørende parkering og udearealer. Bonusvirkning betyder, at der ikke skal meddeles landzonetilladelse til opførelse af daginstitutionen samt tilhørende udearealer.

 

Forslaget til kommuneplantillæg 3 fastholder rammeområdet Bi.D3’s generelle anvendelse til offentlige formål, men den specifikke anvendelse ændres til også at omfatte institution.

Digitalt borgermøde

For interesserede afholdes der et digitalt borgermøde om Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 den 19. januar 2022 kl. 17 – 19. På mødet vil der efter en gennemgang af planforslagene og projektet blive mulighed for at stille spørgsmål.

 

For at deltage i mødet skal du tilmelde dig på kommunens hjemmeside:

Tilmelding til borgermøde om forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og tillæg 3 til Kommuneplan 2021 | Rudersdal Kommune

Tilmelding til det digitale borgermøde skal ske senest den 13. januar 2022 kl. 12.00.

 

Mødet afholdes digitalt, da vi endnu ikke ved hvordan den nuværende Covid-19 situation vil udvikle sig frem mod januar 2022, og om det kan resultere i yderligere Covid-19 restriktioner.

Høring

Forslaget til Lokalplan 285 og Kommuneplantillæg 3 er fremlagt i høring fra den 20. december 2021 til og med den 14. februar 2022. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest
14. februar 2022 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:
https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning