Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 279

Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 279 for et område ved Skodsborgparken.

Planforslaget omfatter ejendommen Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg, matr. nr. 1hæ Agershvile, Vedbæk, den ubebyggede nabogrund matr. nr. 1bi Agershvile, Vedbæk samt del af vejareal matr. nr. 7000d Jægersborg Dyrehave, Vedbæk.

Se planen på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link: 

https://dokument.plandata.dk/20_10477630_1614689355959.pdf

Formål

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge bestemmelser for placering og omfang af ny etageboligbebyggelse, under hensyn til områdets karakter og placering indenfor fortidsmindebeskyttelse samt kystnærhed. Samt at fastlægge bestemmelser som understøtter bevarelse af fortidsminde indenfor delområde B.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

På baggrund af screeningen er det kommunens afgørelse, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

 

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er at de ændrede muligheder ikke vurderes, at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet, se afgørelse via følgende link:

Forslag til lokalplan 279 - miljøscreeningsafgørelse

 

Høring

Dette Forslag til Lokalplan 279 er fremlagt i høring fra den 2. marts 2021 til og med den 11. maj 2021. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 11. maj 2021 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Miljøscreeningsafgørelse