Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 278 og Tillæg 16 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 24. februar 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn til vandrensnings-anlæg m.m. og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017.

Se planen på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10411182_1615380750343.pdf

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanforslaget omfatter den nordlige del af det offentligt tilgængelige grønne område ved Holte Havn og afgrænses mod nord af villaejen-domme med adgang fra Dronninggårds Alle og mod syd af den interne adgangsvej til det offentligt tilgængelige bro- og kajanlæg samt kiosk- og serveringsområde. Lystfiskeriforeningens ejendom er ikke omfattet af lokalplanforslaget.

Formål

Lokalplanen har til formål at fastholde og tydeliggøre området som et offentligt tilgængeligt grønt område, og at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg, et Actiflo-anlæg. Kommuneplantillægget skal give mulighed for en etablering af vandrensningsanlægget.

Høring

Dette Forslag til Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn til vandrensningsanlæg m.m. og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i høring fra den 11. marts 2021 til og med den 6. maj 2021. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 7. maj 2021 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk 

eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personop-lysninger i Byplan” eller via følgende link:
https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning