Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 277

Kommunalbestyrelsen har 30. september 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej samt Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Lokalplanforslaget omfatter Wesselsmindevej 2,4-8 og 11 samt De Ovale Haver i Nærum.

Se planen på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link:

Forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej

Mindretalsudtalelse

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanforslaget har Det Konservative Folkeparti fremsat følgende mindretalsudtalelse: ”Det Konservative Folkeparti er principielle modstandere af at konvertere landzone til byzone. Vi mener det er en glidebane, og er bekymrede for hvad det kan have af fremtidig betydning for det konkrete område og ikke mindst kommunens politik generelt”.

Lokalplanens formål

Det er blandt andet lokalplanens formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge størrelse og placering af kolonihavehusene i De Ovale Haver samt at muliggøre en udvidelse af døgninstitutionen på Wesselsmindevej.

Tillæg 14 til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillægget har blandt andet til formål at ændre den fremtidige zonestatus til byzone, så lokalplanen ved endelig vedtagelse kan overføres til byzone. Kommuneplantillægget opretter også et nyt rammeområde, Næ.BE1. Rammeområdet er beliggende i lokalplanens delområde 2. Anvendelsen fastsættes til blandet bolig og erhverv i form af parcelhuse, kontor- og serviceerhverv i miljøklasse 1 og 2 samt dag- og døgninstitution. Rammeområde Næ.D14 reduceres til kun at gælde for delområde 3 i lokalplanen. Anvendelsen for rammeområdet fastsættes til område til offentlige formål i form af dag- og døgninstitution.

Høring

Dette forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej samt Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 8. oktober 2020 til og med den 3. december 2020. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene.

 

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg samt afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk under høringer samt på Plandata.dk

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 3. december 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 277 med Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Planforslagene fastsætter bestemmelser for en begrænset byudvikling for et mindre område på lokalt plan.
Planforslagene er screenet for påvirkning af miljøet, og screeningen omfatter bl.a. emnerne forurening, ressourcer, natur, landskab, arkitektur, trafik, kulturarv og befolkning.

På baggrund af screeningen er det kommunens afgørelse, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er, at de ændrede muligheder ikke vurderes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Miljøscreeningsafgørelse

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning