Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 275

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Lokalplanforslaget omfatter en stor del af bysamfundene i Holteområdet, der er udlagt som åben lav boligområder. Området er omfattet af to byplanvedtægter fra 1966-67 samt af 9 lokalplaner fra perioden 1985 og frem. Det gælder byplanvedtægterne nr. 11 og 21 og lokalplanerne 39, 44, 44.1, 45, 55, 62, 121, 132 og 223.

Lokalplanforslaget kan læses via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_9711660_1599563639440.pdf

Lokalplanens formål

Lokalplanen er et tillæg til en række lokalplaner i Holteområdet og har til formål at fastlægge supplerende bestemmelser for udstykning og for matrikulære forhold i de områder, der i lokalplanerne er udlagt til åben lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanens formål er at sikre, at grunde gennem matrikulære ændringer i området får en hensigtsmæssig form i forhold til adgangsvej, ny bebyggelse og den eksisterende matrikelstruktur. Endvidere er det et formål med planen, at bevare områdets nuværende åbne og grønne karakter.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen er det kommunens afgørelse at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er at de ændrede muligheder ikke vurderes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Høring

Dette Forslag til Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet er fremlagt i offentlig høring fra 8. september 2020 til og med 17. november 2020. I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk under høringer samt på Plandata.dk https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk.

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 17. november 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link: https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Møde for grundejerforeninger

Bestyrelserne i de grundejerforeninger, der er omfattet af lokalplanen, vil blive inviteret til et orienteringsmøde om lokalplanforslaget.

Orienteringsmødet forventes at blive at blive afholdt i uge 43 eller 44.

Invitation vil blive sendt direkte til grundejerforeningerne senere.

 

Miljøscreeningsafgørelse

Miljøscreeningsafgørelse