Forslag til Lokalplan 274

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.

Se planen på planinfo.erhversstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9701251_1576759377290.pdf

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 1u og 1da begge Bistrup By, Bistrup.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. Yderligere er det et formål at udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017

Med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 ændres kommuneplanrammen således, at området også kan anvendes til etageboliger, foruden tæt lav boliger som allerede er muligt. Den mindste grundstørrelse fastlægges til 400 m2 ved udstykning til tæt lav boliger.

Matr. nr. 1da, Bistrup By, Bistrup overføres fra rammeområde Bs.B9 til rammeområde Bs.B7, således at hele lokalplanens område er beliggende i samme rammeområde.

Høring

Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 19. december 2019 til og med 2. marts 2020. I denne periode kan der fremsendes høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 2. marts 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link: https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling 

 

Forslag til Lokalplan 274 med Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning