Spring til indhold

Forslag til Lokalplan 272 og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020 vedtaget Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Planforslagene omfatter ejendommen beliggende Bistruphave 1-3, matr. nr. 2e Bistrup By, Bistrup.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt at udpege og sikre de bevaringsværdige bygninger.

Tillæg 11 til Kommuneplan 2017

Der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør at ejendommen kan anvendes til boligformål. Den mindste grundstørrelse for tæt lav boliger er fastlagt 400 m2. Bebyggelsesprocenten er ændret til 35 og den maksimale bygningshøjde hævet til 8,5 m. Kravet om 5 meters beplantningsbælte mod Bistrupvej udgår.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 er blevet miljøvurderet.

 

En indledende screening viste, at der kunne være risiko for at de nye boliger som planen muliggør, kan blive påvirket af støj fra Bistrupvej.

 

Lokalplanforslaget er på den baggrund tilrettet, så det sikres, at de nye boliger beskyttes mod støj over grænseværdierne. Boligernes facader beskyttes af et maksimalt 1,8 m højt støjværn. Yderligere skal boligernes facader sikres byggeteknisk, f.eks. i form af tætte facadeløsninger, hvis grænseværdierne ikke kan overholdes. Opholdsarealer skal placeres nord for bebyggelsen, således at grænseværdierne for udendørs opholdsarealer overholdes. 

 

Miljøvurderingen viser på den baggrund, at planforslagene ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport.

Miljorapport

 

Høring

Dette Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 samt tilhørende miljørapport er fremlagt i høring fra den 3. november 2020 til og med den 29. december 2020.

 

I denne periode kan der gives høringssvar, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslagene.

 

Planforslagene og afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk  under høringer samt på Plandata.dk https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk .

 

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 29. december 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Forslag til Lokalplan 272