Forslag til Lokalplan 267 med Tillæg 10 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Se planen på planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9684338_1573048821563.pdf

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten stemmer imod lokalplanen med følgende stemme-forklaring: Enhedslisten modsætter sig nedlægning af stationsnære cykel- og bilparkering og ønsker at bevare mulighed for mere parkering i området.

Lokalplanens afgrænsning og formål

Lokalplanforslaget omfatter følgende matr. nr.: 132c, 132e, 132n, 132q, del af 132h, 137, 140, og 7000ac alle Birkerød By, Birkerød. 

Lokalplanen har til formål, at skabe planmæssigt grundlag for en fortætning af området og fastlægge bebyggelsesregulerende bestem-melser således, at udbygning og konvertering af eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i respekt for områdets karakter.

Endvidere er det lokalplanens formål, at udpege og fastlægge be-stemmelser for bevaringsværdige bygninger.

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017

Med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 ændres afgrænsningen mellem to rammeområder i kommuneplanen (Bi.BE8 og Bi.B12) således, at vejarealet vest for matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød indgår i rammeområde Bi.BE8.

Endvidere ændres bebyggelsesprocenten til, at gælde for den enkelte ejendom og ikke for området som helhed. Derudover gives mulighed for, at de bevaringsværdige bygninger kan anvendes til en åben lav bolig.

Høring

Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 7. november 2019 til og med 6. januar 2020. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 6. januar 2020 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link: https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

 

Forslag til Lokalplan 267 med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning