Forslag til Lokalplan 266 med forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2017

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej samt Tillæg 7 til Kommuneplan 2017.

HØRINGSFRIST UDLØBET

Lokalplanforslaget omfatter følgende matr. nr. 9s, 9q, 9ap og 9r, Kajerød By, Birkerød samt matr. nr. 5b, Birkerød By, Birkerød og kan ses her.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen af området til boligformål. Planen skal endvidere sikre, at ny bebyggelse i området indpasses i forhold til eksisterende byggeri og parken ved Langedam.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017

Med tillæg 7 til Kommuneplan 2017 ændres bebyggelsesprocenten til 50 for ejendommen fra de tidligere 50 for området. For en del af området, kan eksisterende bebyggelsesprocent på 75 for ejendommen fastholdes.

Høring

Forslag til Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej samt Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 4. juli 2019 til og med 29. august 2019. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport annonceres på kommunens hjemmeside, www.rudersdal.dk  under høringer samt på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 29. august 2019 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og personoplysninger via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen. De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende. Vi videregiver dit høringssvar og personoplysninger til Rudersdal Kommunes databehandler og vil i tilfælde af anmodning om aktindsigt videregive dit høringssvar og dine personoplysninger.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget og kommuneplan-tillægget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)[1].

På baggrund af screeningen er det kommunens afgørelse at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 266 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2017. Begrundelsen for ikke at foretage en miljøvurdering er at de ændrede muligheder ikke vurderes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Nærmere begrundelsen for ikke, at foretage en miljøvurdering fremgår af Forslag til Lokalplan 266 under afsnit Lov om miljøvurdering, som kan ses her.

[1] Lovbekentgørelse nr. 1225 af 25. okt. 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere