Forslag til Lokalplan 264

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 264 Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde porte.

Lokalplanforslaget er en temalokalplan og omfatter geografisk hele Rudersdal Kommune. Forslaget indeholder i § 2 en matrikelliste over ejendomme, hvorpå der er bevaringsværdige bygninger eller røde porte.

Se Forslag til Lokalplan 264 via følgende link https://dokument.plandata.dk/20_9677241_1568121801768.pdf

Lokalplanens formål

Temalokalplanen har til formål at sikre bevaringsværdige bygninger og de røde porte i Rudersdal Kommune, samt at sikre at ydre bygningsændringer samt om- og tilbygninger på bevaringsværdige bygninger, udføres i overensstemmelse med bygningens bevarings-værdi og arkitektoniske kvaliteter.

Høring

Forslag til Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte er fremlagt i offentlig høring fra den 11. september 2019 til og med 20. november 2019. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Lokalplanforslag samt afgørelse om miljøvurderingspligt annonceres på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under høringer.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 20. november 2019 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail

mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

Dialogmøder

I lokalplanforslagets høringsperiode afholdes en række dialogmøder, hvor der med forvaltningen og politikere vil være mulighed for at drøfte lokalplanen generelt, men også hvad den kan betyde for en konkret ejendom. Dialogmøderne afholdes:

 Mandag den 21. oktober 2019 fra kl 17 -19 på Vedbæk Bibliotekscenter, Henriksholms Alle 2, 2950 Vedbæk.

 Tirsdag den 22. oktober 2019 fra kl. 17-19 på Nærum Bibliotek, Biblioteksalle 3, 2850 Nærum.

 Mandag den 28. oktober 2019 fra kl. 17-19 på Birkerød Bibliotek, Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

 Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19 – 21 på Holte Bibliotek, Holte Midtpunkt 23, 2.sal, 2840 Holte.

 

Miljøvurdering

Miljøvurdering
Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere