Forslag til Lokalplan 262

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslaget omfatter følgende matrikler: del af 8a, del af 8ag, del af 36a, 36b, del af 7000c alle Trørød By, Gl. Holte.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal sikre, at bevare den eksisterende anvendelse af området til institutionsformål og muliggøre yderligere bebyggelse i et mindre omfang.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres to nye beboelsesbygninger i fortsættelse af de eksisterende fire beboelsesbygninger på ejendommen. De nye bygninger skal svare til de eksisterende, som er opført med hvide facader og med to parallelle sideliggende sadeltage i røde tegl.

 

Tillæg 5 til Kommuneplan 2017

Med Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 udvides afgrænsningen for rammeområde Tr.D3 med et areal på ca. 550 m² placeret i grøn kile. Med udvidelsen af rammeområde Tr.D3 fjernes tilsvarende areal fra tilstødende rammeområde Tr.L1. Arealet udtages fra grøn kile og overgår fra landzone til byzone. Tillægget annullerer desuden rammeområdets bestemmelse vedrørende Bebyggelsens omfang og udformning.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra og med den 3. september 2018 til og med den 29. oktober 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

 

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 29. oktober 2018 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 

Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker.

Forslag til Lokalplan 262

Miljøvurdering og klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Miljøvurdering
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering