Forslag til Lokalplan 259

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 259 for et område vest for Kongevejen og nord for Vasevej samt Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 1cm og del af 1ip alle Rudegård, Ny Holte.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at sikre vækstmulighederne for områdets virksomheder, samt at sikre at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtræden tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende bebyggelse. Det er yderligere et formål at udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 259 er fremlagt til offentlig høring fra den 8. marts 2018 til og med den 3. maj 2018. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 4. maj 2018 sendes til mail adresse byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker.

Orienteringsmøde

Der vil i høringsperioden blive afholdt et orienteringsmøde. Tid og sted for mødet vil blive annonceret senere.

Forslag til Lokalplan 259.pdf

Miljøvurdering - afgørelse og klagevejledning

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering