Forslag til Lokalplan 256 samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013 til offentliggørelse.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 31. marts 2017

Lokalplanforslaget omfatter matr.nr. 2ae, 2ne og 2nf, alle Kajerød By, Birkerød samt litra 7000bø og en andel af litra 7000bp.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål og muliggøre, at der kan opstilles antennemaster.

Lokalplanen fastlægger endvidere anvendelsen til erhverv i form af administration, liberale erhverv, kursus og lettere håndværksvirksomhed.

Endvidere kan der indenfor området etableres antennemaster til telekommunikation samt tilhørende tekniske anlæg.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 256 er fremlagt til offentlig høring fra fredag d 31. marts 2017 til og med den 26. maj 2017. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal inden den 27. maj 2017 sendes til mail adresse byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Rudersdal Rådhus.

Forslag til Lokalplan 256 og tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering