Forslag til Lokalplan 255

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 255 for et område ved Langhaven – det tidligere Skolehjem Skovly.

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet.

Offentliggjort 5. april 2017

Lokalplanforslaget gælder for et område ved Langhaven 16-18, matr. nr. 1ø Holte By, Gl. Holte samt alle parceller udstykkes fra den nævnte ejendom.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.

Endvidere skal lokalplanen udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning. Lokalplanen muliggør tillige opstilling af master til telekommunikation samt sireneanlæg samt fastlægger bestemmelser for klimatilpasning.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 255 er fremlagt i offentlig høring fra den 5. april 2017 til og med den 31. maj 2017. I denne periode kan der fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan inden den 1. juni 2017 sendes til mail adresse Byplan@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte. Lokalplanforslaget annonceres på Kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk. Et trykt eksemplar af lokalplanforslaget er tilgængeligt på kommunens biblioteker og på Rudersdal Rådhus.

Forslag til Lokalplan 255

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering